مهر ۹۸, ۲۵

موفقیت درکاروکسب جدید

کاروکسب جدید بیشتر در چه مواردی موفق می شوند

کاروکسب جدید کاری که ما عاشقش باشیم یا در این شغل برای کسی یا شرکتی کار کرده ایم یا اینکه کار وکسبی داریم ولی به دنبال کار وکسب جدید هستیم دراین دوحالت احتمال موفقیت زیاداست

یکی ازتست عاشق کاری بودن هرچقدر پول درتصور ما زیاد است به ما بدهند دوباره فردا همین کار راادامه می دهیم؟

تا زمانی که ما کاری انجام ندهیم کسبی وجود نخواهد داشت و اولین مورد برای اینکه موفق نشویم همین است که بعضی می خواهند کاری داشته باشند بدون اینکه کار مفیدی انجام دهند،پس بهتر از بجای کلمه کسب وکار از کلمه کار وکسب استفاده کنیم.

چرابه دنبال کسب وکار جدید هستیم؟

بیشتر ما همیشه آرزوی کاری جدید ورسیدن به هدف های خودمان از جمله به دست آوردن ثروت ، جایگاه اجتماعی،خدمت به جامعه و یا نشان دادن قدرت و توانایی خودمان هستیم که بسیار پسندیده وعالی است . ولی اینکه بیشتر انسانها موفق نمی شوند به هدف هایشان دست پیداکنند چیزی است که ما در جامعه می بینیم در ادامه علت شکست و موفقیت کسب وکارها راباهم بررسی می کنیم.

چرابعضی از کسب وکارهاشکست می خورند؟

دلایل مختلفی وجود دارد که بعضی ازما در کار وکسب جدید شکست می خوریم ولی مهمترین دلایل آن رابیان می کنم

تنبلی

انسانهایی برای شرکت ویا سازمانی کار می کنند وبه دلیل سختی کار می خواهند خودشان کار وکسبی جدید راه اندازی کنندو براین باورند که من وقتی برای خودم کار کنم هر چقدر دلم خواست کار می کنم وکسی نیست که به من دستور دهد. جالب است که بعضی ازاین افراد در همین شغلی فعلی بسیار کم کار هستند و یا توانمندی خاصی ندارند. وقتی برای خودشان کاری راشروع می کنند بازهم کم کاری می کنند وبه دلیل هزینه های ثابتی که بابت هر روز کار نکردن هم متحمل می شوند شکست می خورند. خیلی مهم است که من در کاری فعلا انجام می دهم خوب کار کنم وبیشتر در راستای توسعه به فکر جایگاه بالاتر یاکار وکسب جدیدی باشم.

آقای جفری گیتومر در کتاب قرمز فروش خیلی زیبا به این نکته اشاره کرده است.اگر می خواهید در کاربعدی موفق باشید در کاری که مشغول هستی بهترین کار راانجام بده.

کاروکسب جدیدطی نکردن دوره شاگردی

بعضی از ما به دلیل سرمایه ای که در کار قبلی یا ازخانواده به دست آورده ایم

شروع به کار وکسب جدید می کنیم وچون راه های مدیریت وبازاریابی وفروشآن رانمی دانیم شکست می خوریم .چقدر عالی است که برای ورود بهکار وکسب جدید دوره شاگردی آن رابگذرانیم .

فرض کنید فردی می خواهد یک دستگاه اتوبوس داشته باشد وقتی نه از مسائل فنی اتوبوس اطلاعی دارد و نه رانندگی  و انتظارات مسافران رامی داند و با خود این فکر می کند که راننده ای استخدام می کنم ولی راننده اگر خوب کار را بلد نباشد من چطوری می توانم ایراد اورا بگیرم و یا اگر درآمد خوبی نداشته باشم چطوری می توانم مسیر خودم راتغییر بدهم و یا انتظارات مسافران رابرآورده کنم.ولی اگر من یک شاگرد اتوبوس باشم وبعد رانندگی رایاد بگیرم ،حالاخیلی ریسک کمتری دارم برای اینکه اتوبوسی برای خودم داشته باشم وبیشتر کار کسب های موفق این نردبان راطی کرده اند و این مدل کاروکسب جدید ریسک بسیار کمتری خواهد داشت.

پیش بینی های اشتباه درکاروکسب جدید

خیلی مهم است که مابتوانیم برای اینکه کاری راشروع کنیم پیش بینی حداقل سرمایه لازم راکرده باشیم وسه وضعیت رادر نظر بگیریم .

۱-بهترین حالتی که کاروکسب مامی تواند به آن برسد

۲-روند معمولی که می تواند کاروکسب ما داشته باشد

۳-بدترین حالتی که می تواند کاروکسب ما داشته باشد

حال برای هر سه حالت چه اتفاقی برای ما می افتد اگر دربدترین حالت من خودم رابپذیرم واشتباه خودم راقبول کنم ومن تمام سرمایه وزندگی خودم را از دست ندهم.

مثالی که می توانم بزنم همان مثال اتوبوس اگرفرض کنیم دربهترین حالت که به درآمدی ماهی بیست میلیون تومان می رسیم . در حالت معمولی به درآمدی ماهیهشت میلیون می رسم ،و اما بدترین حالت زمانی است که موتور اتوبوس تعمیر بزرگی بخواهد معادل بیست میلیون ویک ماه بایستی در تعمیر گاه بماند .

اگر من همه اتوبوس را با وام گرفته باشم وهیچ سرمایه ای نداشته باشم در حالت سوم کارمن به بن بست می رسدو در برخی موارد مجبور می شویم اتوبوس رابفروشیم تا بتوانیم قسط های آن راپرداخت کنیم ومقداری هم بدهی خواهیم داشت.

 

چه وقت می توانیم کسب وکار جدید راشروع کنیم

آمادگی

وقتی می خواهیم کار جدیدی راشروع کنیم اولین قدم آمادگی برای سختی ها ومسائل که در طی مسیر باآن روبه رومی شویم است ومخصوصا در اویل کار احتمال دارد که درآمد حاصل از کار اصلا با کاری که انجام می دهیم برابری نکند ومن باید آمادگی داشته باشم.پیش شرط  همه کار وکسب آمادگی است. مابرای بهترین حالت برنامه ریزی می کنیم واین در حالی است که همیشه اتفاق نمی افتدولی باآمادکی می توان حالت های بدتر راتغییر داد.

کاروکسب جدیدچگونه موفق می شود

آموزش

در دنیایی که تغییرات خیلی سریع تر از آنچه ما تصور می کنیم اتفاق میافتد. آموزش و کسب مهارتهای جانبی از جمله رشد فردی یکی از ارکان مهم برایداشتن کار وکسب جدید و موفق است وهمیشه مقداری از درآمدمان را بابت آموزش سرمایه گذاری کنیم.و شما که قطعا انسانی به دنبال آموزش هستیو من به شما تبریک عرض می کنم.

مهارت وسرمایه در کاروکسب جدید

وقتی می خواهیم کار وکسب جدید را شروع کنیم عالی است اگر مهارت کافی در مورد شغل داشته باشیم،

مثلا اگر شما می خواهید فروشگاه مواد غذایی را افتتاح کنید و الان شاگرد مغازه هستید خیلی شرایط بهتری خواهید داشت به نسبت یک نفر که شاگرد نجاری است ولی کافی نیست،بهتر است که نگاهی به هزینه ها وسود کاروکسب هم داشته باشیم.

کاروکسب جدیدچگونه موفق می شود

هر چند به نظر من می توان بدون سرمایه کار راشروع کرد ولی مهم این استکه از کدام قسمت کارشروع می کنی اگر هیچ سرمایه ای نداری ، پیشنهادمناین است که بجای گرفتن وام وقرض ،اول کار خودمان را با یک شرکت یا صاحبکار وکسب شروع کنیم و در کنار آموختن مهارت ،مقداری سرمایه هم بدستآوریم و بعد به فکر کاروکسب باشیم.

حداقل سرمایه درکاروکسب جدید

بهتر است برای کاروکسب جدیداز حداقل سرمایه استفاده کنیم ومعیارمان این باشد که اگر بنا به هردلیلی کار وکسب ما خوب نشد دوباره بتوانیم سرپا بمانیم واگر کار دیگری داریم ومی خواهیم کار جدید داشته باشیم بهتر است از مقداری از سرمایه ای استفاده کنیم که به کار فعلی ما لطمه ای وارد نشود.مثال  جالبی که من برای خودم دارم مثال فلاکس آب جوش است بدین صورت که اگرشما یک انگشت خود راداخل آب جوش داخل فلاکس فروکنی خیلی آسیب نمی بینی ولی اگر تمام آب جوش را روی سرت بریزی احتمالا آسیب که می بینیم قابل جبران نیست.

برایتان بهترین را آرزو می کنم وامیوارم در هر کاروکسبی و زندگی روز به روز موفق تر باشید

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

به شما تبریک می گوییم!

ورود شما به خانواده بزرگ کسب آرام را تبریک می گوییم.
اعتبار این کوپن تخفیف فقط یک هفته است.
هدیه ما برای عضویت در سایت یک کوپن تخفیف 30 درصد برای محصولات دانلودی است.
همین الان مطالب و محصولات را برایم ایمیل کنید!
close-link